Vi prioriterer bæredygtighed og miljøet

05

Dokumentation

// ISO

Dokumenteret kvalitet

ISO-certifikatet for kvalitetsstyringssystemet hos NG ZINK og vores leverandør NedZink er garanti for en ensartet høj kvalitet, der opfylder vores egne standarder og langt overstiger NEN-EN 988.

Vores materialer kan genkendes på deres unikke stempel. På bagsiden af alle produkter, som er produceret i overensstemmelse med bestemmelserne i EN 988 med markeringerne, fremgår:

  • NedZink NTZ
  • Navnet titaniumzink på fire sprog: hollandsk, tysk, fransk og engelsk
  • Produktstandard EN 988
  • Den nominelle tykkelse
  • Batchnummer
  • Produktionsår
  • KOMO og Lloyd's Register logoer
// EPD

Miljøproduktdeklaration

Det uafhængige tyske institut Bauen und Umwelt (IBU) har tildelt NedZink en EPD (Miljøproduktdeklaration) for NedZink NATUREL (blank zink), NedZink NOVA (forpatineret zink) og NedZink NOIR (sort zink).

Disse EPD'er, der også har modtaget etiketten ECO-platform, giver information om produktets miljødata, baseret på livscyklusanalysen eller produktets miljømæssige påvirkning. Ved at sammenligne de forskellige EPD'er med hinanden kan kunder nu lettere vælge et miljørigtigt produkt. Med denne certificering har NG ZINK og NedZink taget et stort skridt i forhold til bæredygtighed og kvalitet.

EPD'erne giver vigtige data til miljøvurdering af ​​bygninger som beskrevet i det nye europæiske projekt for ”Bygningers bæredygtighed”.
 
For at kunne sammenligne miljøpåvirkningen af NedZink NATUREL, NedZink NOVA og NedZink NOIR objektivt, tester og validerer IBU materialerne i henhold til ISO 14025-, 14040- og 15804-standarderne.
 
IBU har undersøgt livscyklusanalysen (LCA) for hvert af de tre zinkmaterialer. LCA er en gennemprøvet metode, der gør det muligt at vurdere og kvantificere et produkts miljøpåvirkning i hver fase af dets livscyklus. Dette inkluderer blandt andet CO2-emissioner, energi og vandforbrug og luftforurening. EPD'erne kan sammenlignes på baggrund af disse indikatorer, hvilket fremmer et miljøbevidst produktvalg.

// LCA

Miljøpåvirkning

I flere lande, inkl. Holland, er det obligatorisk for ansøgere om byggetilladelse at beregne bæredygtigheden af den bygning, der skal leveres. Denne beregning gælder for alle dele af bygningen, inklusive de anvendte materialer. Data fra den nationale miljødatabase bruges til at udføre beregningen. Beregninger afslører, at zink scorer bedre end aluminium, PVC og polyester. 

Tabellen viser scoren for de fire materialer, der blev anvendt til fremstilling af en tagrendeløsning. Scoringen er baseret på skyggepris i € pr. levetid (år): Jo lavere scoren er, desto mere bæredygtigt er materialet. Resultaterne er:

 

SCORES (SHADOWPRICE IN € PER YEAR OF LIFESPAN)
Zinc 1,88
Polyester 25,68
PVC 6,03
Aluminium 19,00

Er der nogle potentielle miljørisikofaktorer ved anvendelse af zinkprodukter i byggeriet?

Der er en iboende koncentration af zink i vand, luft og jord. Der er dog debat i Danmark og Europa om zinkprodukters påvirkning af miljøet. Høj koncentration af zink i miljøet kan nemlig udgøre en miljørisiko og skade flora og fauna.
 
Menneskelige aktiviteter kan i høj grad bidrage til øget koncentration af zink i miljøet. Landbrug, industri og trafik er nogle af de største kilder til miljømæssige risici relateret til høj koncentration af zink. Undersøgelser viser, at langt den største kilde (80-90 %) til zink og kobber i den danske jord stammer fra landbruget.

Minedrift, fremstilling af zinkprodukter og deres påvirkning af miljøet

Industrielle aktiviteter relateret til zink har tidligere bidraget til miljøforurening i høj grad. Moderne teknologi, langsigtet miljømæssigt engagement og forskellige reguleringer har
dog resulteret i en bæredygtig transformation.
 
Zink og andre metalkoncentrationer i vandet er faldet drastisk siden slutningen af 1980’erne, og koncentrationerne er nu inden for acceptable grænser. Offentlig regulering, kontinuerligt overvågede metalniveauer i vandet og nye procedurer sikrer, at zinkminedrift og smelteindustriens aktiviteter ikke udgør miljømæssige risici.

Zinktages og zinktagrenders påvirkning af miljøet

Det er officielt anerkendt, at nedsivning af regnvand, der løber ud af zinktage og zinktagrender, ikke er skadeligt. På grund af zinkens naturlige beskyttelseslag, patina, bliver overførslen af zink-ioner via regnvand konstant reduceret. Dette beskyttelseslag, patinaen, er ikke vandopløseligt. Koncentrationen af zink i regnvand, der er udvasket fra et zinktag eller en zinktagrende, er generelt lavere end grænseværdien for drikkevand, som er fastsat til 5 mg /l i nationale og internationale forskrifter.
 
Det meste af zinken i jorden er bundet til jorden og opløses ikke i vand, dvs. at den ikke når grundvandet. I vandmiljøer er kun en lille del af den samlede zinkkoncentration tilgængelig for organismer (biotilgængelige).

Zink i regnvand

Regnvand, der afledes fra NG ZINKs tagrender, nedløb eller tag, har ingen indvirkning på miljøet og kan frigives til overfladevandet. Udvaskning af zink fra vores materialer er ca. 0,3 mikrometer om året (1000 mikrometer (µ) = 1 millimeter (mm)). For forpatinerede materialer er udvaskningen mindre end halvdelen af det ovennævnte tal, fordi de fleste partikler frigøres under materialebehandlingen. Patinaen er uopløselig i regnvand. De forpatinerede materialer, fx sort zink (NOIR) og forpatineret zink (NOVA), har allerede et patinalag efter produktion.

Hvis, i specielle situationer, zinkpartikler slet ikke må frigøres i regnvandet, kan en belægning anvendes i zinktagrenden. På denne måde er der ikke direkte kontakt mellem regnvandet og zinkoverfladen, og der vil derfor ikke være udvaskning.

Zink er genanvendeligt

NG ZINKs materialer er 100% genanvendelige. De bliver mest genbrugt i galvaniseringsindustrien. Prisen for brugt zink er høj (op til 60% af råstofprisen på finzink), og derfor bliver zinkskrot samlet og solgt til galvaniseringsindustrien. Mere end 90% af den brugte zink genanvendes i Europa.

Vores EPD-dokument viser oplysninger om livscyklusvurdering (LCA) af vores zinkmaterialer. Dataene viser, at den samlede miljøbalance for zink er meget positiv. Vores EPD kan sammenlignes med EPD’er for andre materialer for at forstå miljøbalancen for forskellige byggeløsninger.

Del kapitlet: Dokumentation

Lk Fb In